Obchodní podmínky

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

(1) Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy mezi prodávajícím Auto Detail, s.r.o. se sídlem Hradecká 1771/14, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, IČ: 26009404 (dále jen „prodávající“) a kupujícím, která je uzavírána prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce www.karavany–hradec.cz (dále jen „E-SHOP“).

 

(2) Kupujícím je:

a) spotřebitel

b) jiná osoba než spotřebitel.

 

ad a)

Spotřebitelem je člověk, který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím a jedná s ním mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

ad b)

Jinou osobou než spotřebitelem je fyzická osoba, která nevykazuje znaky spotřebitele, nebo právnická osoba, jež uzavírají kupní smlouvu s prodávajícím.

 

(3) Ujednání písemně sjednaná v kupní smlouvě odchylně od těchto obchodních podmínek mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

 

(4) Tyto obchodní podmínky jsou na požádání k dispozici v listinné podobě v sídle prodávajícího a v prodejně prodávajícího a každému volně přístupné v elektronické podobě v odkazu OBCHODNÍ PODMÍNKY v horním menu E-SHOPU. Kupující potvrzuje vytvořením objednávky, že se ještě před uzavřením kupní smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a uzavřením kupní smlouvy s nimi projevuje svůj souhlas.

 

(5) Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky měnit, popřípadě zrušit a vydat nové obchodní podmínky. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniklý z kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti změny těchto obchodních podmínek řídí se jejich dosavadním zněním.

 

 

II.

SDĚLENÍ SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 

(1) Údaje o prodávajícím včetně telefonního čísla a adresy pro doručování elektronické pošty jsou uvedeny v úvodní hlavičce těchto obchodních podmínek.

 

(2) Zboží, jež je v nabídce prodávajícího, je označeno a popsáno v E-SHOPU v členění podle jednotlivých kategorií. U každého zboží jsou uvedeny údaje o jeho hlavních vlastnostech.

 

(3) Celkové kupní ceny zboží (kupní ceny zboží včetně daně z přidané hodnoty) jsou v E-SHOPU uvedeny u každého jednotlivého zboží.

 

(4) Dodání zboží a platba kupní ceny se uskutečňují podle způsobu zvoleného spotřebitelem v objednávce. Způsoby dodání zboží a způsoby platby kupní ceny, které si může spotřebitel zvolit, jsou uvedeny v odkazu DOPRAVA A PLATBY v horním menu E-SHOPU. Prodávající dodá zboží spotřebiteli zpravidla ve lhůtě uvedené v E-SHOPU u tohoto zboží v údaji „Čas dodání“, nejpozději však do třiceti dnů. Je-li ale lhůta uvedená v E-SHOPU delší třiceti dnů, platí tato delší lhůta. Zvolí-li spotřebitel platbu kupní ceny bankovním převodem na základě faktury-daňového dokladu vystavené a zaslané mu prodávajícím, běží lhůta k dodání zboží ode dne připsání fakturované částky na účet prodávajícího. V ostatních případech běží lhůta k dodání zboží ode dne uzavření kupní smlouvy.

 

(5) Náklady na dodání zboží se stanoví v závislosti na spotřebitelem zvoleném způsobu dodání a spotřebitelem zvoleném způsobu platby kupní ceny.

 

(6) Údaje o existenci práv z vadného plnění, jakož i záruce za jakost, a o jejich podmínkách jsou uvedeny v čl. IV. těchto obchodních podmínek.

 

(7) Prodávající neuzavírá kupní smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, ani kupní smlouvy na dobu neurčitou.

 

(8) Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená osoba odlišná od dopravce převezme zboží, nebo poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně.

 

Spotřebitel může odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu:

a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla prodávajícího, nebo

b) e-mailem na adresu: info@autodetail.cz, nebo

c) do datové schránky prodávajícího: ID kvtpbv6.

 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od spotřebitele přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než od spotřebitele obdrží vrácené zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět prodávajícímu, podle toho, co nastane dříve. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Pro vrácení peněžních prostředků použije prodávající stejný způsob, který byla provedena platba spotřebitelem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel výslovně souhlasí a pokud tím spotřebiteli nevzniknou další náklady.

 

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím. Spotřebitel je povinen nést náklady spojené s vrácením zboží obvyklou poštovní cestou. Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, je spotřebitel povinen nést náklady spojené s jím zvoleným způsobem vrácení zboží; určil-li však způsob vrácení zboží prodávající, ponese spotřebitel náklady na vrácení zboží jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu vrácení zboží. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnosti zboží.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

a) jejímž předmětem je zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na

vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od této smlouvy,

b) jejímž předmětem je zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo

přizpůsobeno jeho osobním potřebám,

c) jejímž předmětem je zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s  krátkou dobou

spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

d) jejímž předmětem je zboží v  zapečetěném obalu, které z  důvodu ochrany zdraví nebo

z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil.

 

(9) V případě, že prodávající jedná v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele, může spotřebitel podat stížnost České obchodní inspekci.

 

(10) Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy. Návrh na zahájení řešení sporu může podat u České obchodní inspekce nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil u prodávajícího své právo, které je předmětem sporu, poprvé. Podrobné informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, jeho podmínkách a způsobu jsou uveřejněny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

 

 

III.

KUPNÍ SMLOUVA

 

A. Uzavření kupní smlouvy

 

(1) Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění zboží prodávajícím v nabídce v E-SHOPU. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím; potvrzení objednávky zašle prodávající neprodleně e-mailem kupujícímu. K vytvoření objednávky kupujícím dojde v okamžiku, kdy kupující vloží vybrané zboží do košíku a vyplněnou objednávku odešle prodávajícímu.

 

(2) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu; délka lhůt dodání zboží a počátek jejich běhu jsou upraveny v článku II. odst. 4 těchto obchodních podmínek. Kupní smlouvou se kupující zavazuje, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu a - v závislosti na kupujícím zvoleném způsobu dodání zboží – též náklady na dodání zboží.

 

(3) Prodávající si vyhrazuje ke zboží vlastnické právo, takže kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

 

B. Dodání zboží

 

(1) Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v místě plnění.

 

Zvolí-li kupující osobní odběr zboží v prodejně prodávajícího, vyrozumí ho prodávající e-mailem o tom, že zboží je připraveno k odběru. Jestliže si kupující nevyzvedne zboží do deseti dnů ode dne odeslání tohoto vyrozumění, kupní smlouva se ruší.

 

(2) Má-li prodávající zboží odeslat, splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, který je jinou osobou než spotřebitelem, předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro tohoto kupujícího.

 

(3) Má-li prodávající zboží odeslat, splní povinnost odevzdat zboží spotřebiteli okamžikem, ve kterém předá zboží spotřebiteli nebo jím určené osobě dopravce.

(4) Zvolí-li kupující platbu kupní ceny bankovním převodem, je prodávající povinen dodat mu zboží teprve po připsání částky kupní ceny na účet prodávajícího.

 

(5) Zvolí-li kupující jako způsob platby dobírku, avšak zboží mu dodávané nepřevezme, aniž od kupní smlouvy platně odstoupil, je povinen zaplatit prodávajícímu náklady na dodání zboží.

 

 

C. Kupní cena a její platba

 

(1) Kupní cena (cena zboží) je smluvní a je v E-SHOPU uvedena v korunách českých vždy aktuální u každého jednotlivého zboží v podobě kupní ceny celkové (tj. kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty).

 

(2) Zvolí-li kupující platbu kupní ceny v hotovosti, je povinen předat hotovost při osobním odběru zboží v prodejně prodávajícímu a při odeslání zboží dopravci, který zboží dovezl kupujícímu.

 

(3) Zvolí-li kupující platbu kupní ceny bankovním převodem, je povinen zaplatit kupní cenu na základě faktury-daňového dokladu vystavené a zaslané mu prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře-daňovém dokladu.

 

D. Přechod nebezpečí škody na zboží

 

(1) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Stejný následek nastane, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

 

(2) Škoda na zboží, která vznikla po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže taková škoda byla způsobena porušením povinnosti prodávajícím.

 

 

IV.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí kupujícím nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodné k  účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c) je dodáno s  ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a) je zboží vhodné k  účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b) zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s  ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; prodávající není vázán takovým veřejným prohlášením, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c) je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k  montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat.

To však neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 

(2) Je-li kupujícím spotřebitel a projeví-li se vada zboží v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo povaha vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

(3) Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

(4) Kupující nemá práva z vadného plnění, jestliže vadu zboží sám způsobil.

(5) Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy.

 

(6) Kupující je povinen prohlédnout zboží a přesvědčit se o jeho množství a vlastnostech co nejdříve po jeho převzetí.

 

(7) Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, je povinen oznámit vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit při včasné prohlídce a dostatečné péči. Jedná-li se o skrytou vadu, je povinen ji oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit při dostatečné péči, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží. Neoznámí-li kupující vadu zboží v uvedených lhůtách, soud mu právo z vadného plnění k námitce prodávajícího nepřizná. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které v době odevzdání zboží věděl nebo musel vědět.

(8) Je-li kupujícím spotřebitel, je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji spotřebitel mohl při dostatečné péči zjistit. Vytkl-li spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba podle předchozí věty neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže zboží užívat.

 

(9) Kupující může oznámit vadu zboží a uplatnit právo z vadného plnění vyplněním a odesláním reklamačního formuláře umístěného v E-SHOPU v odkazu Zákaznický servis-Reklamace.

 

(10) Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, prodávající mu zašle na jeho e-mail potvrzení, kdy právo uplatnil, a je-li kupujícím spotřebitel, též co je obsahem reklamace, jaké právo z vadného plnění (jaký způsob vyřízení reklamace) požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Je-li kupujícím spotřebitel, prodávající mu po skončení reklamačního řízení zašle na jeho e-mail potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o provedení opravy a době jejího trvání, bylo-li zboží opraveno; jestliže prodávající reklamaci zamítl, zašle mu na jeho e-mail písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

(11) Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, musí být reklamace vyřízena v přiměřené lhůtě. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být reklamace vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), pokud se prodávající a spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě; po marném uplynutí této lhůty může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

(12) Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel a je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, nebo

b) na odstranění vady opravou zboží, nebo

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od kupní smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady zboží nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení; provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího, to však neplatí, žádal-li opravu vady zboží, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vadu zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vadu zboží neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady zboží přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo z vadného plnění včas, má práva jako při vadném plnění představujícím pouze nepodstatné porušení kupní smlouvy.

 

(13) Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel a je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má právo:

a) na odstranění vady, anebo

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu zboží. Jiné vady zboží může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit; provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

(14) Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, nemůže odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v  nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ho, anebo pozměnil-li ho při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

 

Neoznámil-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

(15) Je-li kupujícím spotřebitel, pak v případě vadného plnění má právo:

a) na odstranění vady.

 

Podle své volby může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo opravu zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.

 

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

 

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který spotřebitel zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, provede prodávající demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

 

 

 

b) požadovat přiměřenou slevu kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud

1. prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. IV. odst. 14 písm.a) těchto obchodních podmínek,

2. se vada projeví opakovaně,

3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

4. je z  prohlášení prodávajícího nebo z  okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro spotřebitele.

 

Přiměřená sleva z kupní ceny se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bez vady a vadného zboží, které spotřebitel obdržel.

 

Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

 

(16) Záruka za jakost vzniká prohlášením prodávajícího, že kupujícího uspokojí nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění, zejména tím, že mu vrátí kupní cenu, vymění zboží nebo ho opraví anebo v této souvislosti poskytne službu, nebude-li mít zboží vlastnosti uvedené v prohlášení o záruce.

 

Zaručí-li se prodávající, že si zboží po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nového zboží bez vad nebo na opravu zboží. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu zboží.

 

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

 

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost.

 

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby.

 

V.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

(1) Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě uvedené v čl. II. odst. 8 těchto obchodních podmínek.

 

(2) Prodávající má právo písemně odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

(3) Kupující mají právo písemně odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených v těchto obchodních podmínkách a v případech stanovených zákonem.

 

Dokumenty ke stažení

Vzorové poučení o právu na odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

VI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

(1) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku (internetové připojení, telefon) v souvislosti s kupní smlouvou si kupující nese ze svého.

 

(2) Spory vzniklé z kupní smlouvy se řeší podle práva České republiky. Projednání a rozhodnutí sporů vzniklých z kupní smlouvy náleží do pravomoci věcně a místně příslušných soudů České republiky.

 

Kupující, který je spotřebitelem, má rovněž právo na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy (viz čl. II. odst. 10 těchto obchodních podmínek).

 

(3) Tyto obchodní podmínky ruší obchodní podmínky předchozí (účinné od 6.1.2023).

 

(4) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2024.

Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniklý z kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti těchto obchodních podmínek řídí se předchozími obchodními podmínkami.